Sos operadores de s’Istitutu Bellieni partetzipant a su Fèstival “Tuttestorie” 2017

Sos operadores de s’Istitutu Bellieni partetzipant a su Fèstival "Tuttestorie" 2017
by

Ocannu s’ULS Sarcidanu-Barbàgia de Seulu at tentu sa sorti manna de pòdiri pigai parti a su Fèstival Tuttestorie 2017 – Sa de XII Editzionis, Fèstival literàriu dedicau a is pipius e a is piciocheddus de totu sa Sardìnnia.
Agiumai milla pipius e piciocheddus de s’iscola primària e segundària de totu su territòriu ant animau po tres diis – de su 5 a su 7 de su mesi de ladàmini – su parcu de Asusa de Ìsili, pighendi parti a presentadas e atòbius cun iscritoris, mustras e laboratòrius organizaus de is operadoris de su Sistema Bibliotecàriu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu, chi ocannu at pigau parti a su Fèstival po sa de tres bortas, e de s’Ufìtziu Lìngua Sarda.
Su Sportellu Linguìsticu Subracomunali at pigau parti cun su laboratòriu “Su giogu de is formas furriadas” in su 2011 e “Gioghendu ti cumprendu” in su 2012, cun grandu cuntentesa po is piciocheddus chi ant pigau parti e cun grandu profetu po sa lìngua sarda, intrada in unu cuntestu aici importanti e cun una dinnidadi reconnota, cosa chi non sèmpiri acuntessit ancora oe in die.
Ocannu is operadoris de s’ULS ant sceberau un autori frantzesu, Vincent Cuvellier, unu de is bincidoris de su prèmiu Andersen 2017, cun su libru “La zuppa dell’orco”: unu contu ispassiosu, una fàula noir, chi unu pagu fait a tìmiri e unu pagu fait arriri, in ue seti fradigheddus pòberus benint mandaus in tzitadi a pediri sa limùsina de unu babbu e una mama chi, po circai de guadangiai sèmpiri de prus, progetant de ndi segai manus, peis, nasus a is filligheddus insoru po ddus fai pàrriri sèmpiri prus miseràbilis.
Movendi de su contu, interpretau de is operadoris Marcella Ghiani (narradori), Ivan Marongiu (babbu e pipius) e Rita Trudu (mama e pipius), is classis ant pigau parti a is atividadis “Pipius abistus, un’urcu famiu e su filu de su contu” provendu a torrai a cuncordai su contu in cincu iscenas, ponendusì a giogai cun sa mùsica e cun is bellas imàginis pigadas de su libru.
A s’acabbu de su laboratòriu totu is pipius ant arriciu unu bellu sinnalibru aprontau po s’ocasioni cun is imàginis de su libru e is frasis in sardu.
Unu bonu arresurtu, duncas, fintzas e pighendi in cunsideru s’edadi de is piciocheddus e su fatu ca a su Fèstival funt lòmpius pròpriu de ònnia bidda, po unu totali de 120 pipius chi ant iscobertu una manera noa de bìviri sa narratzioni e de intrai aintru de su contu in manera multidisciplinari e, prus che totu, faendiddu in sardu.

 

Share

Àteros chi ti podent interessare