Editoria / Libros

Prèigas


Prèigas de Gavino Spanedda

Autore: A incuru de Michele Pinna
Annu Editzione: 2013
Editore: Edes
Tzitade: Tàtari


A incuru de Michele Pinna

In custu libru sunt publicadas tres oratziones de su Mussennore Gavinu Ispanedda, nàschidu in Piaghe in su 1916, nòdidu pro s’atividade su de preigadore, de istudiosu e de òmine de fide.
Si tratat de duas prèigas: una fata in Itiri pro sa funtzione de s’iscravamentu de Nostru Segnore, sa Chenàbura Santa de su 1978, una fata in Bunnannaru pro sa festa de su Patronu, Santu Jolzi, in su 1979, e de una chistionada in sa ràdio, in su 1978, pro ammentare Giuanne Paulu I (Papa Luciani) s’in cras de sa morte de custu Paba duradu, pagu prus a mancu unu mese, dae sa die chi su Cunclave che l’aiat sètzidu in sa Cadrea Manna de Santu Pedru.