Su situ nou de s’Istitutu Bellieni

Su situ nou de s'Istitutu Bellieni
by

Su situ de s’Istitutu Bellieni s’annoat!

Semus cuntentos de bos ammustrare su situ nostru c’amus annoadu.
Colores e gràficas diferentes, un istile diversu, progetos e ideas de traballu noos.

S’obietivu nostru abarrat semper su matessi: sa promotzione e sa difusione de sa cultura in totas sas formas suas, limbas, literaduras, sabidorias e logos, peri sa chirca, sa formatzione e sa consulèntzia.

Fintzas su nùmene de su situ est restadu su matessi: www.istituto-bellieni.it

Pro como ais a agatare solu sa versione in sardu, ma luego amus a pònnere fintzas cussa in italianu.

Abbaidade•lu! (E mancari faghi·de·nos ischire ite nde pensades)

 

Share