Àndalas de sa bellesa

Àndalas de sa bellesa

Su fraile de sa Filosofia de s’Istitutu “Camillo Bellieni” presentat unu progetu nou

“Àndalas de sa bellesa”

Su primu adòbiu de custu progetu nou est una passigiada filosòfica chenàbura 9 de làmpadas a su monte de Golòthene, localidade “Badd’e Salighes

Programma:

Si partit dae Tàtari a sas 9 de mangianu, dae su parchègiu de su Tzentru Cummertziale Monserrat, in carrera Budapest, in ue amus a fàghere sos echipàgios;
vìsita ghiada a Villa Piercy, villa istòrica de sos ùrtimos annos de s’otighentos e a su parcu ambientale;
Aferrade·bos sa màchina bostra e ponide·bos recatu in bèrtula.

Sa passigiada non presentat peruna dificultade e totu la diant poder fàghere

Pro partetzipare cramade·nos a su 079/230268 (dae su Lunis a sa chenàbura dae sas 10 a sa 1 de mangianu) o imbiade·nos un email a: istitutobellieni@gmail.com

Bos isetamus in meda!

Share