SA LÌNGUA SARDA, LÌNGUA DE SA MODERNIDADI, LÌNGUA DE S’EUROPA

SA LÌNGUA SARDA, LÌNGUA DE SA MODERNIDADI, LÌNGUA DE S’EUROPA

Giòbia 25 de Maju a sas 17:30, Marrùbiu, Àula de su Consìgiu de su comunu, Pratza Roma, 7.

Cunvegnu e dibata

SA LÌNGUA SARDA, LÌNGUA DE SA MODERNIDADI, LÌNGUA DE S’EUROPA. Caraterìsticas e implicatzionis in su manìgiu amministrativu e in sa vida pùblica.

S’atividade est parte de su progetu de formatzione linguìstica de s’ispotellu subrcomunali, Comunu de Terraba cabufila, annualidadi 2011.

Intervenint:

Dut.ra Daniela Masia Urgu

Su Sìndigu de Marrùbiu Dut. Andrea Santucciu.

Bos isetamus

Share