Chie Semus

S'Istitutu


S’Istitutu de Istùdios e Chircas “Camillo Bellieni” est nàschidu in Tàtari in su 1989.

S’Istitutu punnat a istudiare, descrìere, cumprèndere e promòvere sas realidades culturales gasi comente sunt collocadas peri su logu, cun sa seguresa chi totus sas sabidurias bivent e s’espressant in logos sebestados a manera geogràfica e istòrica.


ITE FAGHIMUS

S’obietivu nostru est da semper sa promotzione e sa difusione de sa cultura in totas sas formas suas: limbas, literaduras, sabidorias e logos.
Pro custu faghimus atividades de formatzione, de chirca e de consulèntzia in àmbitu linguìsticu e sòtziu linguìsticu, didàticu, literàriu, istòricu, istòricu-artìsticu, geogràficu, antropològicu, filològicu, filosòficu, pedagògicu, psicològicu, sanitàriu, comunicativu, relatzionale, comportamentale, sotziale, giurìdicu, econòmicu, amministrativu, de sa didàtica de sa comunicatzione, de sas sabidurias de sa traditzione, de s’artesania e in totus sos setores de sas tècnicas, de sas iscièntzias, de sas artes e de sa creatividade.


ISPORTELLOS E UFÌTZIOS LINGUÌSTICOS

Sos sportellos e ufìtzios linguìsticos sunt ufìtzios in ue un operadore tratat sos materiales produidos in italianu e los traduit in Sardu. Sa finalidade est cussa de animare sa limba in su territòriu cun atividades culturales e de promotzione.


In ue sunt e cale sunt sas atividades chi bi si faghent