Isportellos e Ufìtzios linguìsticos


Sos isportellos e ufìtzios linguìsticos sunt ufìtzios in ue un operadore tratat sos materiales produidos in italianu e los traduit in Sardu: delìberas, regulamentos, ordinàntzias comunales, lìteras de su sìndigu. Sa finalidade est cussa de animare sa limba in su territòriu cun atividades culturales e de promotzione.
Chie est s’operadore e ite faghet


S’operadore ànimat sa limba in su territòriu: promovet e ammaniat laboratòrios, cursos de formatzione, daet una betada de manu a sos assòtzios chi òperant in sa bidda pro impreare cantu prus est possìbile su sardu a manera chi siat una limba de impreu fitianu e traduit in sardu documentos iscritos in italianu.


Isportellos subracomunales ativados in su 2017Uri (comune cabufila), Bultzi, Laerru, Martis, Ossi, Piaghe, Sènnaru, ùsini

Progetu: “Sa fortza de su bilinguismu” Annualidade 2013.

Operadores: Francesca Sini(Bultzi, Laerru, Martis, Sènnaru), Antonio Carta (Ossi, Uri), Anna Laura Pirisi (Piaghe, Ùsini)


Elini (comune cabufila), Barì, Gelisuli, Irbono, Lotzorai, Tortolì

Progetu: “Sa fortza de su bilinguismu” Annualidade 2013.

Operadores: Maria Teresa Murgioni(Elini, Gelisuli, Irbono, Lotzorai)), Ivan Marongiu (Barì, Tortolì)


ìsili (comune cabufila), Biddanoa ‘e Tulu, Geroni, Nuradha, Nuragus, Sàdili, Serri, Seulu, Stersili

Progetu: “Isportellu Linguìsticu subracomunale – Annualidade 2013”.

Operadores: Marcella Ghiani (Ìsili), Ivan Marongiu (Biddanoa ‘e Tulu, Geroni, Sàdili, Seulu, Stersili), Rita Trudu (Nuradha, Nuragus, Serri)

 

CALENDÀRIU 2017


Baressa (comune cabufila), Abas, Bobadri, Crucuris, Ollasta, Pau, Sini

Progetu: “Lìngua sarda: Lìngua de s’Identidade, Lìngua de su Mundu” Annualidade 2013.

Operadora: Daniela Masia Urgu


Biddanoa Monteleone (comune cabufila), Mara, Monteleone, Pàdria, Romana

Progetu: “Sportello Linguistico sovracomunale – Annualità 2011”.

Operadores: Maria Leonarda Correddu, Lucia Sechi, Antonio CartaIsportellos subracomunales ativados in su 2016Bono (comune cabufila), Uddusò, Alà, Su Burgu, Bottidda, Illorai

Progetu: “Continuità Sportello Linguistico sovracomunale – 2° annualità”.

Operadora: Daniela Masia Urgu


Irgoli (comune cabufila), Garteddi, Lòcula, Oniai, Orosei

Progetu: “Fae’dha e iscri’ve in sardu”.

Operadoras: Joyce Mattu e Immacolata Salis


Ìsili (comune cabufila), Scalepranu, Stersili, Geroni, Nuradha, Nuragus, Sàdili, Serri, Seulu e Biddanoa ‘e Tulu

Progetu: “Sportello linguistico Sovracomunale”.

Operadores: Ivan Marongiu e Maria Teresa Murgioni


Piaghe(comune cabufila), Carzeghe, Cossoine, Semèstene, Ossi e Ùsini

Progetu: “Continuità sportello linguistico sovracomunale 2°annualità”.

Operadoras: Maria Doloretta Lai e Lucia Sechi


Sènnaru (comune cabufila), Sèddini, Laerru, Bultzi, Òsile e Martis

Progetu: “continuità sportello linguistico sovracomunale 2°annualità”.

Operadora: Francesca Sini