ISTÙDIOS E CHIRCAS


S’Istitutu punnat a istudiare, descrìere, cumprèndere e promòvere sas realidades culturales gasi comente sunt collocadas peri sos logos, cun sa seguresa chi totas sas sabidorias bivent e s’espressant assentadas in s’ istòria e in sa geografia.

Pro persighire custas finalidades acumprit, cun metodologias noas de sa chirca iscientìfica, fintzas collaborende cun àteros Tzentros pùblicos e privados, natzionales e internatzionales, atividades de istùdiu e chirca in àmbitu linguìsticu e sòtziu linguìsticu, didàticu, literàriu, istòricu, istòricu-artìsticu, geogràficu, antropològicu, filològicu, filosòficu, giurìdicu, sotziale, econòmicu, de sa didàtica de sa comunicatzione, de sa promotzione culturale e in totus sos setores da s’iscièntzia, de sas artes, de sa creatividade e de sas tècnicas.