#Chirca Istùdios e Chircas

Sas atividades de chirca e istùdiu de s’Is.Be ant fundamentu subra de unu cuntzetu chi si diat pòdere definire de su “connòschere pro…“, leadu a cunsideru comente unu connòschere pro s’ ammaniadura e cumpartzidura de una cussèntzia identitària annoada e chi tenet prus s’atinu.

Pro mèdiu de sas tecnològias prus noas de sa chirca iscientìfica, s’Istitutu onni annu acumprit atividades de istùdios e chircas pro cumprèndere e aprufundire s’argumentu de s’identidade culturale (individuale e de totus) cun atentzione particulare a cussa sarda cun sos ligàmenes europeos suos.

Sas chircas nostras, chi a s’ispissa interessant puru àteros Tzentros pùblicos e privados, natzionales e internatzionales, in prus de unu grupu numerosu de professionistas e collabores espertos, s’isvilupant pro su prus in àmbitu linguìsticu, sòtziu-linguìsticu, literàriu, istòricu, antropològicu, filosòficu, giurìdicue de sa promotzione territoriale e culturale.

Studi e ricerche

#News News & Events

Discover how to anticipate and adapt to the latest trends and digital