Maria Doloretta Lai

Presidente

"S'ISPORTIVA"

dolores

Pro descrìere Dolores bastant tres paràulas: semper in movimentu, colorada, briosa.

In 20 annos in s’Istitutu Bellieni, interessada dae su fundadore Micheli Pinna, professore suo de Filosofia e Istòria in su Litzeu chi nd’aiat giai cumpresu sas capatzidades mannas, est passada dae “piciochedda de is commissionis”, a Presidente (ma a nàrrere sa veridade b’at postu meda de mancu).

Unu tretu in pigada, ma nudda de impossìbile pro issa abituada a andare in bitzicleta, a nadare e a cùrrere. S’est beru chi, difatis, at comintzadu a traballare cun sa cultura e in s’Is.Be pro curiosidade, (e at sighidu pro passione), est puru beru chi su primu amore pro issa est semper istadu s’isport. Allenadora de s’iscuadra de “triathlon” de Tàtari e allenadora de s’iscuadra de “triathlon”de Tàtari e insinnante de educatzione motòria, est sa pessone prus ativa e organizada chi ti diat pòdere capitare de adobiare.

Pro lu nàrrere cun una matàfora isportiva, de cussas chi praghent a issa, Dolores est sa “coach”/capitana de s’iscuadra Is.Be. Interessat, coòrdinat, dat briu a totu su grupu pro dare su màssimu pro sa punna comune: promòvere sa cultura in onni forma sua e a manera particulare sa nostra istimada limba sarda.

Creet de a beru in s’educatzione culturale sarda sua ma est un’acadessimentu particulare chi in issa at mòvidu carchi cosa a manera definitiva. In su 2018 cando fiat Presidente de sa Regione Renato Soru l’aiat brigada ca fiat intervènnida in italianu pro faeddare de limba sarda e de isportellos linguìsticos a nùmene de su Bellieni. Cussa die aiat barigadu sa timoria e dae tando in pùblicu faeddat solu in sardu.

S’espressada sua, ma oramai puru nostra, est è “Si moves sa limba, sa limba ti movet”.

Àteros collaboradores de su grupu